Současná uhelná a energetická situace v Evropě

V říjnu 2014 byly prezidenty a premiéry členských států EU schváleny klimaticko-energetické cíle pro rok 2030. Společným cílem Evropské unie je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie alespoň na 32 %, zlepšení energetické účinnosti o 32,5 % a snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 40 % (oproti roku 1990). Na konci roku 2020 byl EU závazek snížení emisí skleníkových plynů navýšen na nejméně 55 %. Členské země si mohou zvolit vlastní energetický mix a vybrat nejvhodnější technologie pro dosažení tohoto kolektivního závazku, včetně přechodových technologií jako je plyn.

Tyto unijní závazky jsou obsaženy v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany (Clean Energy for All Europeans) neboli Zimní balíček představený Evropskou komisí v listopadu 2016. Balíček se skládá z 8 legislativních aktů, které po schválení Evropským parlamentem a Evropskou radou vstoupily v platnost v letech 2018-2019 a obsahuje závazné právní normy o integraci evropského energetického trhu a jeho proměně směrem k udržitelné a nízkouhlíkové energetice.

Dalším důležitým dokumentem, který v prosinci 2019 představila Evropská komise, je nový komplexní klimaticko-energetický plán zvaný Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal). Na rozdíl od Zimního balíčku se jedná o právně nezávazný dokument, který však významně určuje další politické směřování Evropské unie, a evropské právně závazné předpisy v budoucnu pravděpodobně ovlivní.

Pořadí států EU podle emisí skleníkových plynů

Celkové roční emise jednotlivých států EU a jejich přepočet na obyvatele za rok 2016

Graf pořadí států EU podle emisí skleníkových plynů

Jednotka CO2eq označuje emise CO2 + emise methanu, N2O a dalších skleníkových plynů přepočtené na ekvivalentní množství CO2.

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Časová osa útlumu produkce skleníkových plynů

Pro více informací prosím posuňte do stran

 • 1990

  Výchozí 100 % hodnota produkce skleníkových plynů, ze které se vychází při budoucím útlumu.

 • 2020

  V roce 2020 se hodnoty poklesu produkce skleníkových plynů členskými státy EU pohybují okolo 25 %.

 • 2023

  Členské státy EU zaktualizují své vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu tak, aby odrážely nové ambice v oblasti klimatu.

 • 2030

  Odhady členských států EU očekávají pokles skleníkových plynů oproti výchozímu roku 1990 o přibližně 50-55 %.

 • 2040

  Cíl členských států EU pro rok 2040 bude teprve doplněn podle předchozích dosažených výsledků.

 • 2050

  V roce 2050 dosáhnou členské státy EU klimatické neutrality.

Splnění těchto cílů nenařizuje, aby do roku 2030 došlo k úplnému zastavení těžby a následného zpracování černého uhlí v Moravskoslezském kraji. Udává pouze směr a začátek k postupnému přechodu na ekologicky šetrnější energetické zdroje tak, aby do roku 2030 došlo k požadovanému snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990, které vyžaduje Pařížská dohoda z roku 2015 přijatá smluvními stranami OSN.

Dosažení plánovaných cílů bude ovšem velmi náročné, a to jak finančně, tak i časově. Evropská unie již přijímá opatření, která budou vybraná udržitelná řešení podporovat, s čímž souvisí také řízená podpora transformace ve všech odvětvích, především těch průmyslových. Veškeré podpůrné činnosti Evropské unie budou směřovány tak, aby přispívaly k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a pomohly občanům a společnostem v EU zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství.

Prostřednictvím nástrojů financování bude EU poskytovat finanční podporu a technickou pomoc lidem, podnikům a regionům, které přechod na „zelenou“ ekonomiku zasáhne nejvíce. Přístup ke změně energetického mixu v České republice, jako členského státu Evropské unie, je a bude odrazem cílů přijatých v rámci celé Evropské unie.

Rozvody elektrické energie

Výroba elektřiny ve světě


Graf celkové roční výroby elektrické energie ve světě

Graf uvádí % hodnoty z roku 2019 vycházejících z hodnot GWh ročně

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Výroba elektřiny v EU

Výroba elektřiny v EU činila 12,4 % světové výroby.

Graf celkové roční výroby elektrické energie v EU

Graf uvádí % hodnoty z roku 2019 vycházejících z hodnot GWh ročně

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Odchod od uhlí v evropských státech

Čtvrtina světových emisí CO2 vzniká v uhelných elektrárnách. Země EU plánují tzv. uhelný phase-out, náhradu uhlí v energetice čistšími zdroji. Tyto plány srovnáváme s jejich výrobou elektřiny z uhlí.

Schéma odchodu jednotlivých států EU od uhlí

V roce 2019 byla Velká Británie ještě členem EU.

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Top