Současná uhelná a energetická situace v České republice

Uhlí hraje v České republice velmi významnou roli. Vyřešení odchodu od energetického spalování uhlí je v současnosti pro Českou republiku jednou z hlavních priorit v oblasti energetiky. Tato transformace je s ohledem na významné změny evropské energetické politiky nevyhnutelná a bude vyžadovat celou řadu systematických, postupných a rozumně plánovaných opatření, která přispějí ke splnění klimaticko-energetických cílů Evropské unie.

Strategickým dokumentem v oblasti energetiky České republiky je Státní energetická koncepce, která stanovuje priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky, tak aby byly zajištěny spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné dodávky energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny při splnění standartních podmínek.

Těžební věž černouhelného dolu

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu byl na začátku roku 2020 schválen Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. V tomto dokumentu je nastaven příspěvek České republiky ke klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti snižování emisí, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě a zvyšování energetické účinnosti na období 2021-2030, s výhledem do roku 2050. Plán obsahuje cíle a politiky ve všech pěti rozměrech energetické unie.

Vnitrostátní plán vychází ze dvou hlavních energetických dokumentů, kterými jsou Státní energetická koncepce ČR z roku 2015 a Politika ochrany klimatu v ČR z roku 2017. Tento plán si mimo jiné klade za cíl do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s rokem 2005, což odpovídá snížení emisí o 44 miliónů tun CO2ekv.

Národní energetický mix

Národní energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie.

Graf národního energetického mixu

Graf uvádí hodnoty z roku 2019 v % poměru ročně

Zdroj: www.ote-cr.cz

Emise skleníkových plynů v ČR dle odvětví

Celková roční produkce skleníkových plynů v ČR činila v roce 2018 129,39 megatun CO2eq*.

Graf roční produkce skleníkových plynů v ČR

Graf uvádí hodnoty z roku 2016 v megatunách CO2eq* ročně

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Střednědobý vývoj národního energetického mixu

Zdroje energie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sluneční 1,96% 2,63% 2,88% 2,77% 2,14% 2,07% 1,66%
Větrné 0,47% 0,57% 0,71% 0,63% 0,45% 0,22% 0,00%
Vodní 1,93% 2,56% 2,67% 1,15% 1,43% 0,77% 0,44%
Biomasa 1,33% 2,19% 2,34% 5,57% 3,58% 3,11% 1,81%
Hnědé uhlí 40,71% 41,27% 42,15% 43,91% 43,77% 44,63% 46,18%
Černé uhlí 6,11% 5,78% 6,31% 6,97% 5,38% 4,18% 2,84%
Zemní plyn 8,30% 5,52% 6,41% 8.40% 5,45% 5,80% 7,74%
Jaderné zdroje 36,67% 36,28% 33,13% 30,36% 35,01% 36,88% 39,09%
Ostatní zdroje 2,53% 3,19% 3,40% 0,25% 2,79% 2,34% 0,25%

Zdroj: www.ote-cr.cz

Uhelná komise

Vláda České republiky si uvědomuje důležitost přijatých závazků v rámci klimatické neutrality, a proto zřídila jako nástroj k řešení odchodu od energetického spalování uhlí v České republice speciální poradní orgán, tzv. Uhelnou komisi. Dle Statutu Uhelné komise je její působnost vymezena na zhodnocení budoucích potřeb hnědého uhlí se zaměřením na posouzení jednotlivých velkých spalovacích zdrojů ve formě ucelené analýzy a vytvoření analýzy možností budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích.

Aktuálně pracuje uhelná komise ve třech pracovních skupinách, které mají za úkol rozpracovat detailněji následující témata:

  1. pracovní skupina pro stanovení harmonogramu útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu energetického mixu ČR a ochrany klimatu,
  2. pracovní skupina pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy,
  3. pracovní skupina pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů.

Na svém zasedání v prosinci 2020 schválila komise usnesení, kterým doporučuje vládě České republiky rok 2038 jako realistický rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR. Zápisy z jednotlivých jednání jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Členem Uhelné komise za MSK je 1. náměstek hejtmana MSK, Ing. Jakub Unucka, MBA, který svým zástupcem určil Ing. Rostislava Rožnovského, ředitele Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace.

Černé uhlí v České republice

Graf níže znázorňuje pokles produkce a stagnaci spotřeby černého uhlí v České republice od roku 2009 do roku 2019 a rovněž inverzní vývoj importu a exportu černého uhlí. I když graf znázorňuje situaci v ČR, je produkce i spotřeba černého uhlí lokalizována majoritně v Moravskoslezském kraji, proto lze tyto údaje s minimální odchylkou použít pro Moravskoslezský kraj.

Graf poklesu produkce a stagnace spotřeby uhlí v ČR

Graf uvádí hodnoty v miliónech tun ročně

Zdroj: www.mpo.cz

Solární elektrárna
Černé uhlí na dopravním pásu
Vodní elektrárna
Top