Současná uhelná a energetická situace v Evropě

Celkový vývoj energetické situace v Evropě je velmi úzce provázán s bojem proti změně klimatu, která je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem. Jednou z prvních významných dohod v boji proti změně klimatu bylo přijetí Pařížské dohody v roce 2015 s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty „výrazně pod hranicí“ 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst nepřekročil hranici 1,5 °C.

Evropská unie se prostřednictvím svého rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, který je současně i jejím závazkem v souladu s Pařížskou dohodou, zavázala k tomu, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti úrovni z roku 1990, zvýší energetickou účinnost o 32,5 % a zvýší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby pokrývaly 32 % konečné spotřeby. Cíle byly v říjnu 2014 schváleny prezidenty a premiéry členských států a následně byly převedeny do závazných legislativních opatření a jsou obsaženy v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany (Clean Energy for All Europeans) neboli Zimní balíček představený Evropskou komisí v listopadu 2016.

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu se souborem opatření, jejichž cílem je zvýšit ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dosáhnout dekarbonizace hospodářství Evropské unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou. Pro nastavení cesty k uhlíkové neutralitě do roku 2050 bylo v dubnu 2021 schváleno zvýšení ambicí v oblasti klimatu, kdy např. cíl snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 40 % byl navýšen na 55 %.

Nejnovější soubor iniciativ a návrhů pod názvem Fit for 55 byl Evropskou komisí předložen v červenci 2021. Balíček celkově posiluje osm stávajících právních předpisů a představuje pět nových iniciativ v celé řadě oblastí politiky a hospodářských odvětví, jako je klima, energetika a paliva, doprava, budovy, využívání půdy a lesnictví.

Pořadí států EU podle emisí skleníkových plynů

Celkové roční emise jednotlivých států EU a jejich přepočet na obyvatele za rok 2016

Graf pořadí států EU podle emisí skleníkových plynů

Jednotka CO2eq označuje emise CO2 + emise methanu, N2O a dalších skleníkových plynů přepočtené na ekvivalentní množství CO2.

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Časová osa útlumu produkce skleníkových plynů

Pro více informací prosím posuňte do stran

 • 1990

  Výchozí 100 % hodnota produkce skleníkových plynů, ze které se vychází při budoucím útlumu.

 • 2020

  V roce 2020 se hodnoty poklesu produkce skleníkových plynů členskými státy EU pohybují okolo 25 %.

 • 2023

  Členské státy EU zaktualizují své vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu tak, aby odrážely nové ambice v oblasti klimatu.

 • 2030

  Odhady členských států EU očekávají pokles skleníkových plynů oproti výchozímu roku 1990 o přibližně 50-55 %.

 • 2040

  Cíl členských států EU pro rok 2040 bude teprve doplněn podle předchozích dosažených výsledků.

 • 2050

  V roce 2050 dosáhnou členské státy EU klimatické neutrality.

Splnění těchto cílů nenařizuje, aby do roku 2030 došlo k úplnému zastavení těžby a následného zpracování černého uhlí v Moravskoslezském kraji. Udává pouze směr a začátek k postupnému přechodu na ekologicky šetrnější energetické zdroje tak, aby do roku 2030 došlo k požadovanému snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990, které vyžaduje Pařížská dohoda.

Dosažení plánovaných cílů bude ovšem velmi náročné, a to jak finančně, tak i časově. Evropská unie již přijímá opatření, která budou vybraná udržitelná řešení podporovat, s čímž souvisí také řízená podpora transformace ve všech odvětvích, především těch průmyslových. Veškeré podpůrné činnosti Evropské unie budou směřovány tak, aby přispívaly k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a pomohly občanům a společnostem v Evropské unii zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství.

Prostřednictvím nástrojů financování bude Evropská unie poskytovat finanční podporu a technickou pomoc lidem, podnikům a regionům, které přechod na „zelenou“ ekonomiku zasáhne nejvíce. Přístup ke změně energetického mixu v České republice, jako členského státu Evropské unie, je a bude odrazem cílů přijatých v rámci celé Evropské unie.

Rozvody elektrické energie

Výroba elektřiny ve světě


Graf celkové roční výroby elektrické energie ve světě

Graf uvádí % hodnoty z roku 2019 vycházejících z hodnot GWh ročně

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Výroba elektřiny v EU

Výroba elektřiny v EU činila 12,4 % světové výroby.

Graf celkové roční výroby elektrické energie v EU

Graf uvádí % hodnoty z roku 2019 vycházejících z hodnot GWh ročně

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Odchod od uhlí v evropských státech

Čtvrtina světových emisí CO2 vzniká v uhelných elektrárnách. Země EU plánují tzv. uhelný phase-out, náhradu uhlí v energetice čistšími zdroji. Tyto plány srovnáváme s jejich výrobou elektřiny z uhlí.

Schéma odchodu jednotlivých států EU od uhlí

V roce 2019 byla Velká Británie ještě členem EU.

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz licencováno pod CC BY 4.0

Top