Současná uhelná a energetická situace v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj patří mezi nejdůležitější průmyslové oblasti střední Evropy. Region je tradičně spojen s místním nerostným bohatstvím, a to černým uhlím. Je zde soustředěna téměř celá produkce těžby černého uhlí České republiky. Tento druh fosilního paliva je v tomto kraji využíván v těžkém průmyslu a je významným zdrojem elektrické i tepelné energie.

Výroba elektřiny brutto podle paliv a technologií v Moravskoslezském kraji

Celková roční produkce elektrické energie v našem kraji za rok 2020 činila 3 583,9 GWh

Graf celkové roční produkce elektrické energie v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2020 v GWh ročně

Zdroj: www.eru.cz

Spotřeba elektřiny netto v Moravskoslezském kraji podle sektorů národního hospodářství

Celková roční spotřeba elektřiny v našem kraji za rok 2020 činila 7 787,9 GWh

Graf celkové roční spotřeby elektrické energie v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2020 v GWh ročně

Zdroj: www.eru.cz

Dopadová studie

V návaznosti na aktuální dění v oblasti evropské energetiky, činnost Uhelné komise a na specifickou situaci Moravskoslezského kraje jako uhelného regionu v transformaci s dědictvím průmyslové výroby, se vedení kraje rozhodlo zpracovat dokument s názvem Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji (listopad 2020), na kterou navázala Dopadová studie Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji (leden 2022).

Studie řeší zejména náhradu uhelných zdrojů pro výrobu tepelné energie dodávaného obyvatelům, nebytovému sektoru a průmyslu, navrhuje scénáře zabezpečení těchto dodávek a řeší problematiku zachování účinných soustav centrálního zásobování teplem za cenu přijatelnou pro obě smluvní strany, a to s minimálním možným vlivem na životní prostředí, směřujícím až k využívání bezemisních technologií získávání tepla, jeho distribuci a užití.

Výroba tepla brutto podle paliv a technologií v Moravskoslezském kraji

Graf celkové roční produkce tepla v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2020 v TJ ročně

Zdroj: www.eru.cz

Spotřeba tepla v Moravskoslezském kraji podle sektorů národního hospodářství

Graf celkové roční spotřeby tepla v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2020 v TJ ročně

Zdroj: www.eru.cz

Z výše uvedených grafů lze snadno vyčíst, že černé uhlí má v Moravskoslezském kraji nezastupitelný podíl nejen v průmyslu, ale také v životě běžných občanů a domácností.

Díky postupnému útlumu spalování a spotřeby černého uhlí stojí před Moravskoslezským krajem největší transformační výzva, která by měla být naplňována tak, aby se všechny dotčené subjekty mohly na tuto změnu připravit.

Klíčovým tématem této transformace bude postupná náhrada spotřeby černého uhlí zejména v teplárenském průmyslu, na kterém je závislých téměř 250 tisíc domácností z celého Moravskoslezského kraje.

Důl Darkov
Top