Výsledky dalšího zasedání Uhelné komise

Dne 20. července 2021 proběhlo osmé zasedání Uhelné komise, v rámci kterého bylo dohodnuto, že budou připraveny další scénáře útlumu uhlí v České republice reflektující vývoj ceny emisní povolenky. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček sdělil, že důležitý je průběžný scénář útlumu a budování nových zdrojů, a že se budou upřesňovat dopady v sociální oblasti a vliv na regiony.

Doporučení Uhelné komise ze 7. zasedání konaného dne 4. prosince 2020 ukončit v České republice využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038 vzala v květnu tohoto roku na vědomí vláda ČR a doporučila, aby byly v komisi dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v české energetice.

Více zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/doporuceni-uhelne-komise-o-konci-hnedeho-uhli-v-roce-2038-projednala-vlada–261557/

Komise před prosincovým doporučením pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Karel Havlíček tehdy uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Prosincové rozhodnutí Uhelné komise označil Karel Havlíček za kompromis, z 19 členů komise hlasovalo 15 pro, dva byli proti a dva se zdrželi.

V Uhelné komisi budou pracovat dva noví členové, a to Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie, kteří nahradili Jiřího Koželouha z Hnutí Duha a Jana Rovenského z Greenpeace. Zástupci ekologických organizací rezignovali na svou funkci v komisi v prosinci minulého roku, a to s ohledem na nesouhlas s doporučením komise ukončit využívání uhlí až v roce 2038.

https://oenergetice.cz/uhli/havlicek-uhelna-komise-pripravi-scenare-utlumu-uhli-pri-vyssi-cene-povolenky

Vodíková strategie České republiky

V rámci mezinárodní konference konané dne 16. července 2021 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Vodíkovou strategii České republiky, která vznikla v kontextu Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu odrážející cíl Zelené dohody pro Evropu. Na konferenci vystoupil mimo jiné také zástupce Moravskoslezského kraje, který představil komplexní vizi rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji (vodíkové údolí). Cílem vodíkové strategie je redukce emisí skleníkových plynů a zároveň podpora hospodářského růstu v oblasti dopravy, chemického průmyslu, hutnictví železa, elektřiny a tepla, dalšího průmyslu, domácností a ostatních odběratelů. Součástí strategie je dále přehled programů, které mohou podpořit rozvoj této oblasti.

Vodíková strategie ČR je rozdělena do tří etap:

  • 2021–2025: prioritou bude využití vodíku v dopravě,

V České republice by měly být mimo jiné letos realizovány první veřejné plnící stojany s vodíkem pro dopravu (ČS Benzina v Praze a v Litvínově). Na trhu jsou také první auta na vodík – druhá generace vodíkového sedanu Toyota Mirai a dále Hyundai Nexo, který by měl být představen ve druhém pololetí tohoto roku.

  • 2026–2030: mohlo by začít ověřování využití vodíku v průmyslu,
  • 2031–2050: v tomto období by vodíková doprava měla být schopna fungovat bez dotační podpory a postupně nahrazovat dopravu založenou na fosilních palivech.; začne přestavba, příp. výstavba vodíkových plynovodů.

Na webových stránkách MPO jsou v podobě e-Booku „Vodíková strategie ČR“ k dispozici základní informace o strategii a dále „vodíkový“ videospot MPO.

Finální verze Vodíkové strategie České republiky bude zveřejněna po schválení vládou.

Více zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-predstavilo-vodikovou-strategii-cr-i-konkretni-vodikove-projekty–262453/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mpo-cilem-vodikove-strategie-cr-je-redukce-emisi-a-podpora-hospodarskeho-rustu

Schválení Transformačního plánu Moravskoslezského kraje

Dne 24. června 2021 byly Regionální stálou konferencí MSK schváleny strategické projekty Moravskoslezského kraje a Transformační plán MSK pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace, který cílí na uhelné regiony.

Transformační plán MSK je jeden z podkladů pro Plán spravedlivé územní transformace (MMR) a obsahuje celkem osm tematických programů, kam chce MSK směřovat zdroje:

Strategické projekty byly vybírány regionálními i nadregionálními hodnotiteli a odborníky, kdy byl v několika kolech hodnocen zejména jejich transformační potenciál, připravenost a realizovatelnost. Celkem bylo Regionální stálou konferencí z 65 přihlášených projektových záměrů označeno za strategické 13 projektů. Jedná se o projekty kraje, univerzit, institucí i firem.

Z Plánu spravedlivé územní transformace bude vycházet Operační program Spravedlivá transformace (MŽP), ze kterého má náš kraj čerpat částku 18,9 miliard korun. Předpoklad čerpání evropských financí prostřednictvím programu je od začátku roku 2022. V rámci tohoto operačního programu by mělo být realizováno nejen 13 strategických projektů, ale i další projekty v rámci soutěžních tematických výzev. Celkově by z evropských financí chtěl MSK pro zlepšení úrovně života, ekonomiky a životního prostředí v regionu využít zhruba 100 miliard korun, a to dále např. z Modernizačního fondu a tradičních operačních programů.

Více najdete zde:

https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/miliardy-z-eu-se-vyuziji-na-transformaci-regionu–prvni-projekty-jsou-regionalne-schvaleny-8072/

Delegace do Slezského vojvodství

Dne 9.6.2021 se zástupci Moravskoslezského energetického centra, p. o. zúčastnili delegace do Slezského vojvodství, kde hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák spolu se svým polským protějškem, maršálkem Jakubem Chełstowskim, podepsal v Mramorové síni budovy Slezského parlamentu dohodu o vzájemné spolupráci a rozvoji přátelských vztahů mezi oběma regiony.

Více informací naleznete na stránkách Moravskoslezského energetického centra, p. o.

Výsledky jednání vlády České republiky dne 24. května 2021

Vláda ČR vzala na vědomí průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise, pro kterou je z technického, bezpečnostního, ekonomického a z hlediska dopadu na produkci emisí realistickým datem útlumu uhlí rok 2038. Vláda Uhelné komisi doporučila podrobnější rozpracování a vyhodnocení podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice. Uhelná komise musí zpracovat:

  • podrobný harmonogram dekarbonizace pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu,
  • návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti,
  • detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech.

Další výstupy práce má Uhelná komise vládě předložit do 31. prosince tohoto roku. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dále vláda ČR projednala a schválila návrh na rozdělení 41 miliard korun z Fondu pro spravedlivou transformaci pro zmírnění dopadů útlumu těžby a využívání uhlí ve strukturálně postižených krajích. Pro Moravskoslezský kraj bylo vyčleněno celkem 18,9 mld. korun. Další prostředky jsou určeny pro Ústecký (15,8 mld. Kč) a Karlovarský (6,3 mld. Kč) kraj. Tyto peníze mají sloužit ke zmírnění jak sociálních, tak i ekonomických dopadů, například k omezení nezaměstnanosti, podpory restrukturalizace, ale i k obnově těžbou zdevastované krajiny. Rozdělení finančních prostředků proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu v jednotlivých regionech uvedeného v metodice Ministerstva pro místní rozvoj.

Úplné znění usnesení:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3DB9Q9K

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3DB9WXT

Dohoda o partnerství – programové období 2021-2027

Ve dnech 6. a 7. května 2021 se uskutečnilo jednání Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci Evropské komise. Cílem tohoto jednání byly kroky směřující k finalizaci klíčového dokumentu programového období 2021–2027 Dohody o partnerství, ve které jsou popsány základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU. Dohoda je nyní ve fázi vypořádávání mezirezortních připomínek. Podrobnosti k Dohodě o partnerství naleznete zde.

V programovém období 2021–2027 bude mít Česká republika k dispozici 550 miliard Kč na politiku soudržnosti a dalších až 960 miliard korun z dalších evropských iniciativ. Alokace jednotlivých operačních programů byla schválena vládou České republiky v březnu 2021. První výzvy spadající do nového programového období 2021-2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku. Většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022. Více informací k tomuto tématu naleznete zde.

Informace k přípravě programového období 2021–2027 naleznete na stránkách DotaceEU.cz

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezského kraje, státního podniku DIAMO a krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) podepsali dne 15. dubna 2021 v Praze Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby. Cílem spolupráce je systematická koordinace přeměny pohornické krajiny, sdílení informací a příprava konkrétních projektů, které povedou k posílení ekonomiky Moravskoslezského kraje, nabídce budoucích investic pro případné zájemce z řad firem a návratu krajiny lidem. Důraz bude kladen na inovativní a zelené technologie.

Přeměna části území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová je připravována společností MSID v rámci transformačního programu POHO2030, který vychází z Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska (více na stránkách POHO2030).

Oficiální tiskovou zprávu Moravskoslezského kraje o této události naleznete zde.

Záznam podpisu memoranda je možno shlédnout zde.

Veřejná výzva k předkládání strategických transformačních projektů spuštěna

Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 31. března 2021 veřejnou výzvu k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento operační program je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji a je financovaný Evropskou unií z Fondu pro spravedlivou transformaci. Podpora bude vycházet z plánu spravedlivé územní transformace, který v současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dotčenými kraji.

K předběžnému posouzení je možno do 30. dubna 2021 hlásit projekty veřejného i soukromého sektoru zaměřené zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu. Projekty, které projdou hodnocením a budou na úrovni kraje schváleny, bude možno následně podat do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace, a to Ministerstvem životního prostředí.

Bližší informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici na webu HrajemSkrajem.

Útlum těžby uhlí nás bude do roku 2036 stát 15,6 miliardy

Proces dekarbonizace je neměnný a nemine ani Českou republiku, tím spíše, že jsme na uhlí velmi vázáni. Z pohledu elektrické energie tvoří uhlí výrobu z 50%, z pohledu vytápění je to ještě více.

Celý článek ze seriálu ENERGIE A KRAJ naleznete zde.

Ukončení těžby na dole ČSA

V únoru 2021 byla ukončena těžba černého uhlí na dole Darkov a ČSA. V provozu tak v Moravskoslezském kraji zůstává pouze důl ČSM na lokalitě sever a jih.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete zde.

Top